Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнү-биле Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Давааның байыр чедириишкини

08 июля 2024 - 10:09

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!

Бо кайгамчык чараш Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнүнде силер бүгүдеге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээзинден байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

2024 чылды чурттуң Президентизи Владимир Путин Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан. Тыва чуртувус бурун шагдан бээр эп-найыралдыг, быжыг өг-бүлелер-биле сурагжаан. Амгы үеде муң-муң өг-бүлелерде салым-чаяанныг уруглар өзүп турар. Ынчангаш өг-бүлелерни быжыглаары, оларның социал камгалалын күштелдирери, ие кижиниң болгаш чаш уругнуң кадыкшылын быжыглаары, чоннуң өзүп-мандыырынга таарымчалыг байдалды тургузары – күрүнениң кол сорулгазы болур. Бо талазы-биле ТР-ниң Дээди Хуралы элээн каш регионалдыг хоойлуну сөөлгү чылдарда хүлээп алган.

Тыва улустуң культуразы болгаш улусчу педагогиказы өг-бүле-биле тудуш, сырый харылзаалыг. Чаш кижини тыва кижи бурганга дөмейлээр чораан. Уругларга онза хандыкшылды чонувус бо хүнге чедир ыдыктап кадагалап арттырып алган. Улуг өг-бүлелер дээрге-ле, салгалдар харылзаазы-дыр. Оларның быжыг чоруунуң дөзү – база-ла өг-бүледе. Чуртка шылгалдалыг бо чылдарда өг-бүлелерниң найыралы, демнии кончуг чугула.

Чараш байырлал-биле силерге ак-көк дээрни, эп-найыралды, быжыг кадыкшылды, менди-чаагай чорукту, амыр-тайбың амыдыралды болгаш аас-кежикти күзедим! Өг-бүлелериңерге уругларның өөрүшкүлүг каткызы үзүлбес болзун!


Возврат к списку