Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Бай-Тайга база Сүт-Хөл кожууннарның чурттакчыларынга тус черлерниң 75 чыл ою-биле байыр чедирген

21 июля 2016 - 05:25

ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа Бай-Тайга база Сүт-Хөл кожууннарның чурттакчыларынга юбилейлер-биле байыр чедирген. 

Дарганың ийи кожууннуң удуртулгаларынга болгаш чурттакчыларынга байыр чедириишкиннеринде эң-не чылыг, чымчак сөстер бар. Каң-оол Даваа кожуун бүрүзү ТАР үезинде үндезилеттинип тургустунганын, оларның кайызы-даа Тываның эң улуг болгаш чугула субъектилери бооп, амгы үеде республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг рольдарны ойнап чоруурун демдеглээн.

Тыва парламентиниң спикери төрээн черлериниң ат-алдарын бедик тудуп, тус черлерниң бурунгаар хөгжүлделерин чылдан чылче боттандырып чоруур шимчедикчи күштер – ийи кожууннуң ажыл-ишчи чурттакчылары болур деп демдеглээш, олар, шынап-ла, төрээн кожууннарын республиканың эң депшилгелиг, бай-шыдалдыг база онза чараш черлери кылыр дээн сорулгалыын онзалап айыткан.

Каң-оол Даваа Дээди Хурал (парламент) биле ийи кожууннуң Төлээлекчилер хуралдарының ажыл-чорудулгаларынга база бедик үнелелди бергеш, оларның-биле моон-даа соңгаар үре-түңнелдиг кады ажылдаарынга быжыг бүзүрелин илереткен.

Дээди Хуралдың Даргазы байыр чедириишкиннериниң төнчүзүнде бай-тайгажыларга база сүт-хөлчүлерге чедиишкиннерни, кадыкшылды, менди-чаагай чорукту, амыр-тайбың амыдыралды болгаш аас-кежикти  күзээн.Возврат к списку